Beskrivning eller bakåtskrivning?

 

Något om rökugnar i den skogsfinska litteraturen

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                       Uppsats Arkeologi C

                                                                      Mittuniversitetet

                                                                      Vårterminen 2005

                                                                      Gunvor Gustafson

 

 

 

Beskrivning eller bakåtskrivning?

             Något om rökugnar i den skogsfinska litteraturen

                                     

Gunvor Gustafson      

 

De skogsfinska bosättarna i Mellanskandinavien medförde under början av 1600-talet tre särskilda byggnader: ria, bastu och rökstuga, som alla var försedda med eldstäder av rökugnstyp. Byggnaderna beskrivs i den skogsfinska litteraturen som effektiva och väl fungerande ur olika aspekter. Men hur var de egentligen konstruerade, hur fungerade de och hur användes de under den första bosättningstiden? När man går igenom den litteratur och något av det källmaterial som beskriver denna tid i den skogsfinska bosättningen finner man rätt snart, att uppgifterna om bostadskultur och livsmönster från 1600-talet och tidigt 1700-tal är svårfunna, kortfattade, nästan obefintliga. Hur mycket i framställningen av det skogsfinska livet bygger egentligen på förstahandsuppgifter från den första bosättningstiden och hur mycket är bakåtskrivningar från en senare tid, då synen på skogsfinnarna och det skogsfinska livet i sig självt kan ha förändrats?

 

Bakgrund

Den skogsfinska kolonisationen av Mellansveriges och Sydnorrlands skogsbygder började under 1580-talet och pågick ungefär i ett sekel, men huvuddelen av bosättarna kom hit under en kort period mellan åren 1600 och 1630 (Tarkianen 1990:133). Därefter skedde i huvudsak en inre expansion. Skogsfinnarna kom till större delen från det inre av mellersta Finland och tillämpade både i hemtrakterna och i de nya bosättningsområdena en storskalig svedjeodling, kombinerad med boskapsskötsel, jakt och fiske (Wedin 2001). Svedjebruket krävde i sig en ständig förflyttning av svedjeområde eller tillgång på mycket vida skogsmarker, vilket motverkades genom skogsfinnarnas egen förtätning av bosättningarna inom skogsområdena. Pådrivande för en fastare bosättning var också myndigheternas krav att odla upp en viss areal fast åker, vilket var förutsättningen för de skattefria åren under uppodlingsfasen. Troligen utvecklades aldrig svedjebruket till att bli en egentlig extensiv näringsgren på samma vis som den var i östra Finland (Talve 1986:70). Detta kan ha påverkat och förändrat vissa drag i det skogsfinska levnadsmönstret, till exempel bofasthetsgraden och därmed byggnadsbeståndets sammansättning och hur påkostade byggnaderna blev (Hämäläinen 1945).

      Skogsfinsk byggnadsteknik och skogsfinskt byggnadsbestånd verkar inte ha skilt sig särskilt mycket från svensk samtida byggnadskultur, att döma av de knappa källorna. Några byggnadstyper från det svenska byggnadsbeståndet inlemmades till och med i det skogsfinska på grund av den successivt förändrade näringsinriktningen, såsom hölador (Talve 1953:53). Det som under tidig bosättningsfas främst skiljer skogsfinsk från svensk samtida byggnadskultur är rökugnen som fanns i skogsfinnarnas tre karaktärsbyggnader: rökstugan, badbastun och rian.

 

Litteraturen om skogsfinnarna

Ända sedan uppsalastudenten Carl-Axel Gottlund runt år 1820 uppsökte finnbygderna i Mellansverige och noterade sina iakttagelser i de sedermera publicerade dagböckerna, har intresset för skogsfinnarna i Skandinavien fortgått. Utgångspunkterna för studierna har varierat och litteraturen i ämnet har blivit omfångsrik och av skiftande karaktär.[1] Den spänner från skrifter av intresserade lokal- eller släktforskare som gör djupdykningar i en släkts historia eller i en lokal finnbosättning, över allmänna skildringar av skogsfinnarnas liv i Skandinavien, till de få akademiska specialundersökningarna. Genom att migrationen varit begränsad i tid, ursprungsområdet någorlunda avgränsat och skogfinnarnas liv på sina håll betraktats som isolerat, särskilt i Värmland, har även finska forskare, främst etnologer och språkforskare, kunnat göra jämförelser mellan svenska förhållanden och dåtida finska förhållanden (t. ex. Talve 1960, 1961, Hämäläinen 1945).

 

Särskiljande drag och användningsområden för de skogsfinska rökugnsbyggnaderna

Med hjälp av uppgifter från den sentida forskningen och litteraturen, kvarvarande byggnader (Östberg 2001), genom jämförelser med förhållanden på skogsfinnarnas ursprungsområden och med traditioner inom östligt finsk-ugriskt område, kan man få en uppfattning om rökugnsbyggnaderna och det levnadsmönster, som hörde nära samman med dessa tre byggnadstyper. Följande beskrivning är således en sammanställning utifrån sentida, förmenat tidlösa uppgifter. Här kan man se, att konstruktion, funktion och tradition sammanhänger i viss mån. Går detta också att utläsa från de äldsta källorna?

      Det som skiljer en öppen spis med rökgång från en rökugn utan rökgång är dels uppvärmningsförmågan, dels ett annorlunda och kanhända mer begränsat användings område vad gäller matlagningsmöjligheterna i rökugnen.[2]

     

 Rökugnsruin i Kölsjön, Hassela socken i Hälsingland. Foto Gunvor Gustafson

 

Den öppna spisen passade bra för att laga mat som kokades i gryta och elden gav lyse för sysslor under vinterkvällarna. Nackdelen var att spisen i stort sett bara gav strålningsvärme och kallnade snart efter att brasan brunnit ut. Den allra enklaste typen av rökugn var uppbyggd av obearbetade naturstenar med ett stort värmehållande magasin av mindre, runda stenar ovanpå eldrummet. Den var i jämförelse med den öppna spisen värmeeffektiv och vedbesparande (Lönborg 1902: 377, 379). Den enkla rökugnen hade ingen eldgruva framför ugnen för kokning av mat och passade bäst till att laga lådor eller stekta och bakade rätter. I de former som betraktas som mer utvecklade gick det även att baka bröd.

      Rökugnen krävde ett kompletterande kokhus eller störs, som från början fungerade som enda kök och som både användes till kokning av mat och uppvärmning av vatten,

senare mest som grovkök (Erixon 1917:172). Flera drag från den finska folkliga mathushållningen hade bevarats i den äldsta skogsfinska traditionen, såsom enkla mjöl-

rätter, som lätt kunde tillagas på flyttande fot och vid jaktfärder. I ugnen gräddades till exempel mämmä av rågmjöl och kornmalt i näverkorgar (Talve 1986:74), där torkades mindre fiskar (Talve 1977:24-25), och rösugnens långa eftervärme passade till att grädda surdegsbrödet av råg. Det visar sig emellertid, att man inte ens i Östfinland har lagat så mycket ugnsrätter ”som man låtit påskina, och i skogsfinnarnas matlagning är de praktiskt taget okända” enligt Ilmar Talve. Tämligen snart anammades också de svenska öppna spisarna, som gav möjlighet till kokning och belysning. De fanns parallellt med rökugnarna, i kammare, sidokammare eller i parstugans andra stuga (Talve 1986:73).

      Badbastuns utbredning i Sverige har nära samband med den skogsfinska bosättningen och markerar en funktionsgräns mellan imbadet respektive tvagningen.[3] Badbastun användes både till vardaglig rengöring och vid några av livets viktigaste skeden, vid födelse, sjukdom och död. Den svenska bastun har en helt annorlunda uppbyggnad och funktion än den finska bastun: Hörnugnen och lavarnas placering anger en funktionell skillnad för badbastur gentemot torkbastur. Den svenska torkbastun användes i huvudsak för torkning av tröskad säd, men även för torkning av lin, mältning av säd och rökning.[4] Rösugnen var där placerad mitt på jordgolvet och lavarna, där säden breddes ut för torkning, löpte längs långsidorna. Badbastun hade i stället sin rösugn placerad vid ett av hörnen vid ingångsgaveln och lavarna vid den bakre gavelväggen.[5] Huvudfunktionen för den skogsfinska bastun var ång- eller imbaden, en tradition som skiljer sig från den äldre svenska tvagningen med vatten.

      Rian var en enrummig, högt upptimrad byggnad, som användes för att torka otröskad säd. När sädeskärvarna torkat, tröskades de ut med slaga på rians täta golv. De svenska myndigheterna uppfattade rian som effektiv och propagerade alltifrån Gustav Vasas tid för att bönderna skulle bygga fler.[6] Uppbyggandet gick på sina håll trögt, och bönderna klagade över att korna inte uppskattade den torkade halmen, som vid denna tid utgjorde en stor del av djurens vinterfoder. Bruket av rian är nära förknippad med odlingen av svedjeråg, ett stundtals lukrativt näringsfång som i skogstrakterna pågick längre än nere i odlingsdalarna (Lönborg 1902:394). Rian fungerade bra under regnsomrar (Gothe 1942:95) och man kunde skörda säden något tidigare. Säden kunde också lämnas kvar otröskad i kärvar upplagda på enkla torkställningar vid svedjan för att därefter torka dem i rian. Dessutom höll sig rietorkad säd i flera år (Talve 1997:120) och den bakteriehämmande torkningen fungerade även som en enkel betning. Rians ugn gav en utdragen värme med minimal brandfara (Nesholen 2001:97).

 

Genomgång av källmaterial och litteratur

Stämmer ovanstående beskrivning av rökugnsbyggnaderna med 1600-talets uppgifter? Vad vet vi egentligen om rökugnsbyggnaderna i den första skogsfinska bosättningstiden och vad tror vi oss veta? Hur mycket av kunskapen utgår från de samtida källorna och hur mycket från sentida beskrivningar? För att få svar på dessa frågor om rökugnsbyggnaderna har jag granskat den gängse litteraturen om den runt 300-åriga skogsfinska perioden. Även andra typer av källor har beaktats, men mer som stickprov. Beskrivningen av byggnadskulturen samt hushållningsmönster knutna till byggnadernas och rökugnarnas användning har varit för ögonen. Uppmärksamheten har också varit riktad på vilken tid uppgifterna härrör från, i vilket sammanhang och med vilken intention källuppgifterna har skapats och förmedlats till läsaren. Här följer en genomgång av de olika källtyperna och av hur den skogsfinska litteraturen har använt sig av tillgängligt källmaterial när den första tidens rökugnsbyggnader och skogsfinskt levnadsmönster beskrivits.

 

Kameralt material från 1600-talet

Det arkivmaterial, som man vanligtvis använder vid studier av lokal bosättningshistoria, är inte direkt användbart för ifrågavarande frågeställningar. Jordeböcker, tiondelängder, boskapslängder, kyrkoböcker och de något senare förda bouppteckningarna har inte mycket att tillföra.[7] Den äldsta typen av källmaterial, som kan ge något fylligare information om skogsfinnarna under kolonisationsskedet, är domböckerna. Användbara uppgifter är emellertid svårfunna och sökandet tidsödande. I den genomgångna litteraturen finns överhuvudtaget ytterst få källuppgifter om rökugnar från 1600-talet.

      För att se vilka upplysningar om byggnadskultur och levnadsmönster som domböcker kan ge, har ett par band med avskrivna tings- och landstingshandlingar sökts igenom. Dokumenten härrör främst från Ovanåker socken i Hälsingland.[8] Handlingarna från 1600-talet är förtecknade efter olika ämnen eller rubriker. Under ”Finnar” finns ungefär 34 protokoll avskrivna. Där finns i stort sett inget om byggnader, inte heller under rubriken ”Brandstod och eldsvåda”. Ett nedslående resultat med andra ord. Handlingarna från 1700-talet är rikligare och troligen utförligare, men de är tyvärr inte förtecknade.

      I sällsynta fall kan man i handlingarna nämna en byggnad, såvida ett brott har begåtts inuti denna. Ett bra exempel är ett tingsprotokoll från finnbosättningen Grannäs i Alfta finnskog 1671, där det rör sig om en mordanklagelse.[9] Händelsen sägs ha inträffat i bastun. Den långa stången som den anklagade använde som tillhygge stötte i det låga taket eller i en brödgrind, som man lade upp bröd på. Eftersom det även fanns en kammare intill och brödgrindar hörde till rökstugans inredning, borde händelsen ha utspelat sig i en rökstuga (Wedin 2004:66-67).

      Här dyker man genast på ett annat problem: byggnadernas benämning och funktion verkar svävande för den som antecknande eller vittnade. Flera forskare nämner denna problematik. Rickard Gothe säger att man norrut gärna kallade finnarnas boningshus för både ”ryian” och ”badstugan”. I 1638 års dombok talar man från Kölsjön i Hassela om ”en stufwa som de kalla Rija, där de lade sig i högsätet på bänken. Flera husmän lågo där förut” (Gothe 1942:92). Uppgiftslämnarna eller vittnena på den svenska sidan verkar inte lägga någon större vikt vid vilken typ av byggnad det egentligen rörde sig om. Detta kan dels betyda, vilket flera författare nämner, att en och samma byggnad särskilt under första tiden på en ny boplats fick fungera både som bostad, bastu och ria (Hämäläinen 1945:116; Gothe 1948:37). Alternativt kan det antyda att sagesmännen uppfattade dessa byggnader som lika – ett nedsotat mörkt rum med rökugn i. Kanske var rökugnen av samma konstruktion i alla tre byggnaderna? En tredje tolkning är, att bastu och ria uppfattades som bostadshus, då de periodvis och även under vintern faktiskt fick tjäna som bostad åt husmän och lösfinnar.

      En förteckning över inhysesfolk från Fryksdalen i Värmland år 1674, som tillkommit efter ett antal kontroverser mellan lösfinnar och bofasta svenskar, motsäger att man varit okunnig om byggnadernas funktion. Här gällde det att utröna, vilka som egentligen var bofasta på stället och vilka som kunde räknas som lösfinnar. Det visar sig att på flera ställen bodde de vuxna barnen, som bildat familj, i andra rökugnsförsedda byggnader än själva rökstugan. Personerna ”sitter inhyses hoos sin fader der i Torpet i en Rija” eller ”är inhyses hoos sin fader i ett torkhus för sigh” eller till och med ”sitter inhyses ther hoos sin fader i en badstuffua för sigh sielff bort i skogen” (Blad & Olausson 2004:39).

 

Ett tidigt register

Sörmlands skogar var ett av de tidigaste områdena, där skogsfinnarna slog sig ned. I ett register över ”the torpestäder, som äro upptagne af Ödemarken” 1580-86 räknar man upp finnarnas nybyggen, de byggnader som de uppfört och de marker som röjts upp. Fähus finns hos de flesta, men det är inte helt givet att det är ett pörte som utgör bostaden; i några fall har man i stället en stuga (troligen med svensk öppen spis) och någon har både stuga och pörte. Därtill kommer härbre, bod, lada, upp till sex hus i några fall (Nordmann 1888:12).[10] Detta register, där man får reda på några byggnadstyper, återkommer ideligen i den skogsfinska litteraturen.

 

Uppgifter från 1700-talet

Från och med 1700-talet börjar uppgifterna om skogsfinnarna bli något fylligare. En redogörelse för en brand i Ryggskog i Färila år 1715[11] kan utifrån kunskap om den omgivande lokala traditionen vara underlag för några antaganden. Skattefinnen Pär Johansson i Ryggskog fick under en natt flera byggnader lagda i aska. Under det ”häfftige stormwäder” som rådde, antände gnistor ”uthur den wästre stugu skorstenen” följande byggnader, som blev förödda:

 

1 Rökstuga 12 alnar lång 12 alnar bred och 9 varv hög

1 Portlider med 4 stolpar och tak

1 Störs 9 alnar långt, 9 alnar brett, 12 varv högt

1 Svinhus

 

Mangårdsbyggningen var tydligen en parstuga av vanlig svensk modell med två öppna spisar. Eftersom man nämner en västra skorsten, bör det även ha funnits en östra. Byggnaden som låg placerad i öst-västlig riktning klarade sig från branden. Rökstugan, som tydligen låg separat från parstugan, brann däremot ned. Portlidret antyder att gården var fyrbyggd, men portlidret var inte, vilket åtminstone förekom något senare, överbyggt med rum på övre botten. Störs, eller kokhus, var vid denna tid inte vanliga vid de svenska hemgårdarna, men förekom på bodlanden och fäbodarna. Störsen räknas vid de skogsfinska gårdarna höra till rökstugan som ett komplement för matlagningen, då det inte gick att koka i de enklaste varianterna av rökugnen. Här fanns ju två öppna spisar plus rökstugan, så här har störset troligen använts som grovkök, för långkok och uppvärmning av diskvatten och för beredning av sörpa till korna.

      Här kan man genom synehandlingen få upplysning om en del av gårdens byggnader  och deras storlek. Man kan också dra slutsatsen, att det rör sig om en trolig fyrbyggd gård av gängse nordsvensk utformning, där vissa skogsfinska drag fanns kvar. De flesta

byggnader som nämns bör vara uppförda åtminstone under senare delen av 1600-talet.

 

Synehandlingar och rannsakningar 1700-tal

För Gävleborgs läns vidkommande finns ett omfattande rannsakningsmaterial från och med senare delen av 1600-talet.[12] Det är emellertid först under mitten av 1700-talet som husesynerna blir detaljerade vad gäller byggnadsbestånd.[13] Då kan man få rediga upplysningar om byggnadernas funktion, mått, byggnadsmaterial och ibland konstruktionsdetaljer. Beskrivningarna är stundtals så noggranna att det går att göra troliga rekonstruktioner av gårdstomtens bebyggelse (Wedin 2004:108). 

      Vid en jämförelse med de samtida skattläggningskartorna från samma trakter, bekräftas bilden av att skogsfinnarna vid denna tid och i denna del av landet hade tre- eller fyrbyggda gårdar av nordsvensk gårdstyp med ett byggnadsbestånd som motsvarade det svenska. Åtskiljande är dock fortfarande rökstugan (i kombination med ett tillhörande kokhus), rian samt badbastun. Den enrummiga rökstugan hade genom påverkan från svensk byggnadskultur ofta inpassats eller ställts samman till en parstugeplan, där den andra stugan utgjordes av ett rum med öppen spis. Själva stommen till rökstugan var ofta nära kvadratisk med runt 6 meter långa väggar, var försedd med rökugn, golv och tak med glugg för rökutsläpp och rökreglering. På sidoväggarna fanns två eller tre

gluggar med skjutluckor för reglering av rök och ljusinsläpp. Rian höll ungefär samma mått, men var några timmervarv högre, hade ugn, golv för tröskning samt dörr.


 

Bastuugn i Muurame, östra Finland, enkelt uppbyggd av naturstenar med ett värmehållande magasin av småstenar ovanpå. Foton Gunvor Gustafson.

Rökstuga i Rocka al Mare i Tallin, Estland där man bodde, torkade säd och kunde basta genom att kasta vatten på det magasin av småstenar som skymtar ovanpå eldrummet. Framför eldrummet en upphängd gryta.


 

De äldsta ögonvittnesskildringarna

Några tidiga beskrivningar av skogsfinnarna finns från slutet av 1600-talet, till exempel  från Johan Schaefers missionsverksamhet i Gävle prosteri under 1690-talet och Urban Hjärnes besök på Hästberg på Järvsö finnskog år 1685: ”Enteligen hinte vi mitt i skogen, til et Finnetorp, hvilka Finnar träffeligen mycket om sig svedt hade. Två stycken Finnar bodde i torpen och var alt efter det Savolaxiske maneret bebygt och bebodt, som ock Finnarna i Ingermanland pläga bo, sådan var ock deras dialektus. De sade sig aldra först vara komne ifrån Rautalampi…” (Hjärne 1762 efter Järvsöbyarna 10:9-10).

      Från det svenskockuperade Ingermanland och den svenska fästningen och staden Nypen, finns en samtida uppgift om livet i rökstugorna av den svenske språkmannen J. G. Sparwenfeld, som i februari 1684 besökte staden under sin ryska resa: ”Orten har, noterar Sparwenfeld, ett hälsosamt läge. Inbyggarna bor alla i ”stuga, eller rökhus” som är mycket varma. Sparwenfeld vet också meddela att människorna är mer långlivade och fruktsamma än på andra orter och nämner som exempel en gubbe på hundra år som klättrar tre eller fyra ”stora och höga” trappsteg upp på ugnen, varifrån han kan beskåda ”sina barnbarnsbarn ligga i vaggor” på golvet, ibland upp till fem stycken” (Jangfeldt 1998:19).

      De flesta skildringarna är från senare delen av 1700-talet. I en sockenbeskrivning från Stöde i Medelpad 1769 beskriver Magnus Nordenström tröskning i rior: ”I början gjorde finnarna rigor och uttröskade säden i villa marken och de födde sig väl på de avhuggna och avbrända grankälarna…” (Nordenström 1923 efter Ahlmark 1992:26). Detta är ett exempel på uppgifternas art, här finns ingen direkt beskrivning av byggnaderna, ugnskonstruktionerna eller levnadsmönstret.

 

Carl-Axel Gottlund

Den finske uppsalastudenten Carl-Axel Gottlund var under 1820-talet den förste som faktiskt personligen och under vedermödor uppsökte skogsfinnarna på plats. Syftet var att skaffa säkrare kunskap om finnskogens befolkning (Gottlund 1817, 1821).

     Gottlund rapporterade om byggnadskulturen i Dalarnas finnskogar, att bostäderna där var helt inrättade på svenskt vis med salar och kamrar och att man avlagt bruket att bo i sina gamla rökpörten. Bastun och rian var ännu i bruk. Han var också den förste, som ger en livfull beskrivning av en bastu med tillhörande bad: ”Kors, hvilken bastu! Ett litet kryphål, der ugnen borttog halfva rummet. Sedan jag bugat mig djupt, för att stiga in genom den låga dörren, kunde jag knappt vända mig i rummet; att stå var omöjligt för den starka hettan. Inga lafvar, inga bänkar, inga vatten bassiner. Endast en rankig stol stod midt på golfvet, der man i en högst obeqväm ställning skulle motta badet” (Gottlund 1817:89). Här fick man sköta sig själv och blev inte uppassad av något kvinnfolk, man fick passa sin vattenbytta och själv badda kvasten på ugnen. Det fanns inget utrymme inne i bastun där man kunde klä om, det fick man göra utomhus.

      I Råbacken på Ockelbo finnskog fann Gottlund sitt första pörte:

 

”…ett finskt pörte; det första jag sett här i Sverige. Det stod redan gammalt och bofälligt, samt hade på ett halft sekel icke varit begagnadt såsom boningshus. Det hade sedermera någon tid blifvit nyttjadt dels såsom bastu, hvarföre ock en stor lafve blifvit tillbyggd, dels och gjort tjenst såsom ria.”

 

Här fanns den svarta ugnen, rökhålet i taket och Gottlund blev lite sentimental vid anblicken. Han bad att få gå in i huset …”som till det yttre liknade våra fattigaste backstugu kojor”. Dörren var så låg, att han måste bocka sig för att gå in. Ugnen hade störtat samman, en del av mellantaket hade rasat in, väggarna höll på att svikta:Eldning i rökstugan i Ritamäki finngård, Lekvattnets socken, Värmland. Foto Gunvor Gustafson

 

 ”Föröfrigt var rummet en fullkomlig afbild af den för dessa slags boningsrum allmänna modellen. Den var 18 fot i längd och 17 fot i bredd, hvaraf likväl den väldiga ugnen upptog 8 fot, således närmare hälften. I rummet fanns trenne fönsteröppningar, alla af olika dimentioner, nemligen tvenne såkallade fönstergluggar med skottbräden, samt ett tredje som endast utgjordes af ett litet rundt hål bakom ugnen i väggen. Af gluggarne var den störst, som var huggen i gafvelväggen midt emot dörren, och den något mindre som var huggen näst intill på sid-väggen.” Nu förvarades bara skräp här, men gubben berättade att ”i gamla tider hade man öfverallt här på skogarne bott i dessa såkallade Finbastur, men att desse redan blifvit aflagde före än hvad den närvarande generationen kunde minnas” (Gottlund 1817:110 f.).

 

Denna bastu hade inte använts på över femtio år och borde vara uppförd i början av 1700-talet eller tidigare. Här får man en rumsbeskrivning och uppgift om storleken på ugnen och rummet. Lägg även märke till den förvirrande benämningen ”Finbastur”, som kommer sig av att byggnaden tydligen använts både som bostad, bastu och ria. Gottlunds uppgifter är unika genom sin direkthet och besitter trots sin ojämnhet ett högt källvärde. Citat från Gottlunds dagböcker används frekvent i skogsfinsk litteratur.

 

Insamlat etnologiskt material

Från mitten av 1800-talet och framöver skedde en stor insamling av uppgifter om språk, föremål, redskap, byggnader, ortnamn, traditioner, sägner med mera i skogfinska områden, främst från Värmland.[14] Större delen av materialet är insamlat under en tid, då finnskogskulturen var i utdöende och skogstorparna i hög grad hade blivit proletariserade - finnbygd hade blivit fattigbygd. Samlingarna ger en användbar tidsbild, men insamlarna noterar också i den knoppande hembygdsrörelsens anda de specifikt skogsfinska drag, som höll på att försvinna. Det omfattande materialet har återkommande använts av olika forskare främst för specialstudier. Byggnader och rökugnskonstruktioner som beskrevs, uppmättes och så småningom fotograferades kan ibland dateras bakåt i tiden genom sagesmännens uppgifter, men säkra traditionsuppgifter och beskrivning av förhållanden kan endast sträcka sig ett par generationer bakåt. De äldsta stående rökugnsbyggnaderna idag är från mitten av 1700-talet.

 

Albert Hämäläinen

Ett av de få översiktsarbetena över den skogsfinska byggnadskulturen och dess ursprung har skapats av Albert Hämäläinen 1945 i ”Bostads- och byggnadsskick hos skogsfinnarna i Mellan-Skandinavien”. Detta är den skogsfinska husbyggnadsbibeln. Hämäläinen utgår från bostadsskicket i de områden och bygder som skogsfinnarna flyttade ifrån i nuvarande Finland: ”Man kan antaga, att kolonisterna ifråga om språk och sin andliga kultur fortplantade den tradition som var rotfast på deras gamla hemort, eller med andra ord, att de således till sin nya hemtrakt förde med sig sitt månghundraåriga andliga och materiella arv, som de i sin isolering från den övriga världen, framför allt till en början, bevarat relativt sent. Sålunda ha dessa finnar bibehållit drag, vilka fullt tydligt återfinnas på bestämda etnografiska och geografiska områden i moderlandet” (Hämäläinen 1945:10). Inom detta område, huvudsakligen norra Tavastland, Mellan-Finland och särskilt Rautalampi socken, möttes östliga och västliga influenser, men huvuddragen i kulturen var östfinska. Svedjebrukets rörlighet innebar att man inte kunde uppföra lika utarbetade eller påkostade byggnader, som man egentligen hade kunskap att uppföra. Enligt detta synsätt, där ett klart förhållande mellan näringarnas nivå och bostadsskick råder, blev de första byggnaderna därför mer primitiva och utvecklades i takt med bofasthet och förbättrad försörjningsbas (Hämäläinen 1945:18).

     Hämäläinens finska källor från tiden för den skogsfinska kolonisationen består av liknande urkunder som de svenska: syneprotokoll, bouppteckningar och så vidare. ”I fråga om tidigare skeden röra dessa knappa notiser främst prästgårdar, sockenstugor och herrgårdar. De spegla likväl i flera fall samma nivå, som var rådande inom det egentliga folkliga byggnadsskicket” (Hämäläinen 1945:18). Byggnadstyperna under 1600-tal går att utläsa: bostadshus (som hos ståndspersonerna bestod både av spis- och fönsterförsedda hus och bevarade rökstugor), ria, bastu, stall, fähus, bodar med mera. En ria, som nämns i en notis från senare delen av samma århundrade, sägs vara så väl byggd, att det gick att baka bröd i den. På samma vis som i Sverige blir 1700-talskällorna utförligare vad gäller byggnadstyper och deras antal på en vanlig bondgård. I det landskap, varifrån skogsfinnarna hade utvandrat och där man tillämpade fast åkerbruk, fanns redan nu alla de byggnader, som fram till sen tid förekom på typiska bondgårdar. Både skorstensstugor och rökstugor fanns i det tidiga 1700-talet, liksom bastu och ria. I badbastun kunde man även torka säd. ”Rökugnen var för sin del föga lämpad för gräddning av bröd och tillredning av mat, varför ett särskilt kokhus behövdes för kokningen” (Hämäläinen 1945:21). Från mitten av 1700-talet ökar detaljeringsgraden och man får även upplysning om inredning och liknande, men uppgifterna är inte lika aktuella som de äldre, knappa uppgifterna, eftersom överflyttningen i huvudsak redan hade ägt rum. I norra Savolax och i Mellan-Finland omfattade således den finska gården, åtminstone under senare delen av 1600-talet och början av 1700-talet, de flesta av de hus, som bildade stommen i senare tiders bondgård.

      Vid Hämäläinens genomgång av de olika byggnadstyperna blir källhänvisningarna färre, då han utgår från att byggnadstyperna redan tidigt var helt utvecklade och därför kunde exemplifieras med senare belägg. Skillnaderna mellan byggnadernas utformning hade mer med ekonomisk näringsnivå än kunskap om byggnadsteknik eller livsmönster att göra. Överflyttarna, som till stor del bestod av ”obemedlat småfolk” hade inte de ekonomiska villkoren för att kunna nå upp till de ”högt utvecklade förebilderna”, utan levde enligt Hämäläinen långa tider av jakt, fiske och en ursprunglig boskapsskötsel innan de kunde börja svedja och ta upp permanenta åkrar. Därför blev de första bostäderna av det primitivaste slaget, såsom enkla jordkåtor, och fick ofta tjäna flera ändamål (Hämäläinen 1945:24). Vad gäller utformningen av rökugnarna konstaterar han, att de skandinaviska skogsfinnarna ”troget hållit fast vid de karaktäristiska dragen hos sin hembygds ugnar och t.o.m. bibehållit en del sådana enskildheter som längesedan försvunnit…i hembygden.” (Hämäläinen 1945:88). Spisstugorna däremot hade tillfogats efter skandinaviska förebilder.

 

Ilmar Talve

Ilmar Talve har sammanställt två större monografier över bastu och ria. Han är väl förtrogen med både den östfinska folkkulturen och den skogsfinska. Han har en bra överblick och kan även göra jämförelser med byggnadskulturen inom ett större finsk-ugriskt område, med vilken den skogsfinska rökugnsteknologin har tydligt släktskap. Han är dock uppmärksam på att den östfinska kulturen, likaväl som den skogsfinska, har genomgått förändringar och påverkats av omgivande kultur under tiden, mer vad gäller den andliga än den materiella kulturen (Talve 1986:77).

      Talve ser många drag från den savolaxiska kulturen i den skogsfinska, men erkänner det som en brist, att den savolaxiska folkkulturen är otillräckligt utforskad (Talve 1986:76). Genom kunskaper om den östfinska byggnads- och bostadskulturen och insikter om när olika drag förändrades, kan man möjligen göra antaganden om hur den skogsfinska byggnadskulturen såg ut i kolonisationsskedet. Talve finner, att skogsfinnarnas bostadshus förhållandevis snabbt förändrades under intryck av den svenska byggnadskulturen från och med 1700-talet. Gavelförstugan och den bakomliggande kammaren (kove) ofta försedd med öppen spis (piisi) lades till den ursprungligen enrummiga rökstugan, och ganska snart började man även bygga parstugor på de större skogsfinska gårdarna (Talve 1986:73). I västra Finland verkar rökugnens försvinnande ha ett starkt samband med att man började bygga parstugor under 1600- och 1700-talen (först på prästgårdar och militärboställen med typplan från 1687, Talve 1997:39), medan man i skogsfinska områden behåller stugan med rökugn i, och helt enkelt bara lägger till en annan stuga med skorstensförsedd öppen spis, en svenskstuga.

 

Akademisk forskning

Från och med 1940-talet tog studierna av finnskogslivet en ny riktning, då den akademiskt orienterade forskningen började gå tillbaka till originalkällorna. Talve och Hämäläinens verk hör till denna strömning, liksom Richard Gothes (t. ex. Gothe 1942, 1948) och senare Rickard Brobergs (t. ex. Broberg 1980, 1981). Ofta riktade man in sig på studier av bosättnings- och kolonisationshistoria, näringsliv, landskapsutnyttjande, traditioner, folkliv och liknande. Man vinnlade sig om att noga välja och ange sina källor, men vad gäller levnads- och bostadsmönster kvarstår problemet med de knappa uppgifterna i urkunderna från 1600-tal och tidigt 1700-tal. Källäget begränsar möjligheterna att inhämta kunskaper om den tiden. Detta gör att även de mer seriösa författarna i denna grupp, kan falla in i generaliseringar i tidlösa beskrivningar av tillvaron i det skogsfinska hemmet. Här en text av den annars noggranne Gothe (Gothe 1942:92).

 

”I pörtet avspeglar sig finnens hem- och familjeliv allra bäst. Där bor han sommar och vinter, där vistas alla: husbondefolk med barn, släkt och tjänstefolk; män och kvinnor samt tillfälliga besökare vistas här under samma tak, i samma rum, dag och natt. Där arbetar man och där sover man. Bastant hoptimrat av grova timmerstockar, bevarar pörtet den goda värmen utmärkt. En enda dörr finnes och inga fönster, annat än lågt placerade skottgluggar, som kunnas skjutas för inifrån medelst luckor. I vrån på ena gavelsidan står den vanligen flera meter höga och breda stenrösugnen, med ugnsöppningen mot dörren. Rökfånget var i början nära taket å gavelväggen ovanom dörren, tätt intill kroppåsen. Sedermera började man använda träkorstenar, ofta gjorda av en ur[15]holkad stubbe. Ej heller fanns det mellantak i början. På några sparrar kunde brödstänger uppläggas. Där fanns ock plats för pärtämnen, virke o.s.v. Tvenne väggfasta grova bänkar, ett långt bord och möjligen en eller annan träkubbe som stol utgjorde möblemanget. Sängar användes väl knappast i början, utan man bar in halm om kvällarna och bäddade på golvet, så vida man ej njöt av förmånen att få ligga på ugnsmuren, ty även sedan brasan slocknat, spridde den stora ugnsmuren ännu länge en behaglig värme. Det var av unga och gamla eftersökta sov- och viloplatser. Röken inne i pörtet stod tätt från takåsen neröver som en mörk molnvägg med skarpt avgränsad kant nedtill, så att det räckte en upprättstående karl till hårfästet.”

 

Gothe fortsätter med Johan Ludvig Runebergs beskrivning av Saarijärvipörtet. Där är det smutsigt och ingrott, väggarna är kolsvarta av rök och golvets plankor går inte längre att urskilja ”man tycker sig stå på mull, icke på nedsudlade bräder” (Gothe 1942:94). Vem faller inte för en sådan här uppmålning, som fastnar på näthinnan. Man kan ana en blek kopia av Aleksis Kivis beskrivningar i ”Sju bröder” (Kivi 1979):

”Enkelt och oansett, som den natur, varav han omges, är Saarijärvibondens levnadssätt. Lik badstugan, hans enda och oumbärliga lyxartikel, till färg och förmåner, endast till utrymmet större, är det pörte, han bebor. Dess inre erbjuder främlingen an överraskande tavla.” ...  ”För att rätt fatta egenheten av detta boningsrum, bör man se det en vinterafton. Muren (spiseln), rummets helgedom, till stil och arkitektur lik våra gamla milmärken, står där i sin fulla förklaring. En ofantlig brasa av grov tallved blossar vid ugnen och kastar ett bländande sken kring stugan, som ytterligare upplyses av pärtbloss, än stuckna i väggarna, än uppburna av egna klykor på golvet. I detta skimmer rör sig eller vilar oftast en tallös människoskara. Kvinnorna sitta vid sina rockar eller syssla med degtråg och gryta; männen göra korgar, slädar, skidor och dyligt; tiggare och inhysingar sträcka sig för elden, och den stående artiklen i stugans hushållningsjournal, pärtklyvningen, skötes av någon äldre gubbe, som med lugn händighet delar de tunna spjälorna i ännu tunnare skivor. Barnskaran har då vanligen krupit upp på muren, där den i all samdräkt lever och skriker i kapp med syrsorna; vid den långa hon nära dörren fröjdar sig gårdens häst åt hackelsen, värmen och sällskapet, medan tuppen, om han ej än satt sig till ro, i kretsen av sin familj, gör visiter hos sina gynnare i varje vrå av rummet, och är överallt hemmastadd. Sådant visar sig, med mer eller mindre avvikelse, ett finskt pörte om vinterkvällen”.

 

När Gothe här använde sig av Runebergs målande framställning kan den tolkas som en generell och tidlös bild av det skogsfinska livet. Runeberg tjänade från 1823 som informator i Saarijärvi, och han har sannolikt sett interiörer som den beskrivna, även om minnesbilden formulerades långt senare. Bilden är dubbel: han beskriver smuts, trängsel och fattigdom, men också en varm gemenskap i röran. För mig som läsare överväger det positiva. Det innebär inte att bilden därmed behöver vara falsk eller oriktig, men den utgör ett typiskt exempel på en beskrivning, där luddigheten om vilken tid det rör sig om, gärna leder till en bakåtskrivning. Beskrivning eller bakåtskrivning? Trots att Gothe som undertitel har ”Ett oromantiserat tvärsnitt genom Livet i Finnskogarna” återfaller han här genom att citera Runeberg (på sin jakt efter den finska folksjälen) delvis till den romantiserande syn, som 1800-talet ofta hade på det skogsfinska livet. Citatet leder också till det motsatta: en projicering av dåtidens fattigdom, folkträngsel på skogen och proletarisering tillbaka på en tid då dessa förhållanden inte var aktuella. Hur användbar är egentligen den tidigare finnskogslitteraturen för att få upplysningar om skogsfinnarnas karaktärsbyggnader och deras användning?

 

Bakåtskrivning

Man finner rätt snart, att de flesta uppgifter om byggnads- eller bostadsförhållanden i den genomgångna skogsfinska litteraturen inte är hämtade från 1600-talskällor, inte ens när beskrivningen uttryckligen rör sig om denna tid. Många av författarna skriver av varandra i en rundgång och konstruerar till slut en bild av det skogsfinska livet på 1600-talet, som blir sann eller som kan uppfattas som den rätta. Eftersom källor ofta saknas och författaren gärna vill ge en livfull bild av den första tiden för skogsfinnarna, kan beskrivningarna gränsa till gissningar. Mer seriösa författare undviker i stället de ämnen, där uppgifter saknas eller är svårfunna. Tyvärr måste man i många fall hålla med Talve när han säger: ”Speciellt i äldre skrifter om skogsfinnarna och också i forskningen förekommer i avsevärd grad sådant som är grovt generaliserande, romantiserande och stereotypt” (Talve 1986:76). Bakåtskrivning och rundgång av uppgifter gäller för övrigt inte bara byggnadskulturen. Talve konstaterar, att samma förhållande råder när det rör sig om uppgifter om svedjebruket. Det blir därigenom svårt att avgöra vilken tid, vilken typ av svedjebruk och viken plats det rör sig om. ”Företeelser som varit kända från östfinska förhållanden har också okritiskt överflyttats att gälla utflyttarna, och man har ofta generaliserat utifrån ett förhållandevis snävt material” (Talve 1986:69). Detta lättvindliga handskande med uppgifter håller dessbättre på att försvinna. Frågorna diskuteras och författarna, inte bara forskarna, är mer källkritiska. Ett ifrågasättande är på väg; myterna tappar sin dragningskraft.

 

Arkeologins kompletterande roll

Det råder ingen tvekan om att pörten, rior och bastur fanns under den första skogsfinska tiden. Där är alla typer av källmaterial och litteratur samstämmiga, trots att det ser ut som om ordet ”rökugn” inte uppträder i källorna förrän under 1700-talet. Hur dessa byggnader och ugnar var konstruerade är svårare att få upplysningar om. Eftersom det tidiga källmaterialet är mycket bristfälligt, saknar vi samtidens syn på hur rökugnarna verkligen såg ut och fungerade. Uppgifterna är verkligen få, både under 1600-talet och 1700-talet.

      Vilka andra källor är användbara i detta syfte? Kan de källor som finns betraktas utifrån nya frågeställningar med byggnader, hushållnings- och levnadsmönster i fokus och då vara användbara för att ge välgrundade svar? För att kunna få mer precisa uppgifter om detta, måste man noggrant gå igenom källorna från denna tid med detta syfte för ögonen, ett mödosamt och oändligt arbete. Här skulle en sammanställning av amatörforskares uppgifter kunna ge mer kött på benen och vara ytterst värdefull, men även där kan resultatet bli för magert. De äldsta källorna är inte tillkomna i ett sådant sammanhang eller i syfte att beskriva byggnaderna.

      Alla frågor som handlar om de första tre generationernas skogsfinnar är problematiska, det finns inga givna svar i de samtida källorna. Hur långt kan man nå med hjälp av arkeologiska metoder och vilka svar kan man få där? Arkeologin kan ställa annorlunda frågor, vrida på dem, och ge andra eller kompletterande svar. Data från 1600-talet håller sakta på att växa fram genom pågående arkeologiska utgrävningar av några finnboplatser i södra Norrland (Grannäs i Alfta sn, Hälsingland och Råssjön i Borgsjö sn, Medelpad. Se även rapport om Gammelvallen, Finnskoga, Värmland  i Bladh m fl 1992). Än så länge finns dock, med något undantag (Petterson 2002), inte tillräckligt underlag från de arkeologiska undersökningarna för att fördjupa debatten.

 

Gunvor Gustafson

Hälsinglands Museum, Hudiksvall

 

Kalakukko, fisk inbakad i rågdeg och gräddad i rökugn. Kenozero, Arkhangelsk, Ryssland.

Foto Gunvor Gustafson

 

Litteratur

Ahlmark, Anders, 1992. Livet i Finnskogarna. Finskt arbete och liv under 300 år i södra

      Medelpad. Skrifter utgivna av Sundsvalls kulturnämnds förlagskommitté 3.

Bladh, Gabriel, Myrdal Runebjer, Eva, Peterson, Susanne, & Svensson, Eva 1992. Gammel-

      vallen i  Södra Finnskoga. Studier utifrån en specialkartering av en övergiven bebyggelse-

      lämning. Högskolan i Karlstad. Arbetsrapport 92:1

Bladh, Gabriel, 1995. Finnskogens landskap och människor under fyra sekler – en studie av

      natur och samhälle i förändring. Meddelanden från Göteborgs universitets geografiska

      institutioner. Serie B nr 87.

Bladh, Gabriel & Olausson, Peter, 2004. ”Vandrat hit som andra finnar att söka sin föda”

      - Om en rannsakningslängd över inhysesfolket i Fryksdalen 1674. Karlstad University

      Studies 2004:38.

Broberg, Rickard, 1980. Invandringar från Finland till Sverige före 1700-talet i verklighet

       och tradition. Nordisk utredningsserie 14/70.

Broberg, Rickard, 1981. Äldre invandringar från Finland i historia och tradition. Fataburen  1981.

Erixon, Sigurd, 1917. Några bidrag till det nordiska husets historia. Fataburen 1917.

Gothe, Richard, 1942. Hassela-Finnarna. Ett oromantiserat tvärsnitt genom ”Livet i

      Finnmarkerna”. Kulturhistoriska undersökningar från en norrländsk finnbygd under

      1600- och 1700-talen. Stockholm: Författarens förlag.

Gothe, Richard, 1993 (1948). Finnkolonisationen inom Ångermanland, Södra Lappmarken och

      Jämtland. Kultur- och bebyggelsehistoriska undersökningar från 15-, 16- och 1700-talen.

      Stockholm: Finnbygdens förlag och antikvariat 1993.

Gottlund, Carl Axel, 1984 (1817). Dagbok öfver dess Resor på Finnskogarne i Dalarne, Hel

      singland och Vermland år 1817. Faksimil 1984. Falun: Dalarnas Museum.

Gottlund, Carl Axel, (1821). Ur Carl-Axel Gottlunds dagboksanteckningar från en resa

      genom Värmlands Finnmarker år 1821. Meddelande från Värmlands Fornminnes- och

      museiförening XXIX.

Hjärne, Urban, 1762. En kort beskrifning af min Resa från Stockholm upp genom Upland,

      Gestrike och Helsingeland, till Herjedalen, Norrige och Jemtland, dädan till  Medelpad

      och Ångermanland… Gjörwells Nya Svenska biblioteket. XVI. Uppsala 1762.

Hülphers, Abraham, 1762. Dagbok öfwer en resa igenom de under Stora Kopparbergs

      Höfdingedöme lydande Lähn och Dalarne år 1757. Westerås.

Hämäläinen, Albert, 1945. Bostads- och byggnadsskick hos skogsfinnarna i Mellan-

      Skandinavien. Nordiska museets handlingar: 23.

Järvsöbyarna 10: Hästberg, Prästvallen, Andersvallen. Järvsö 2000.

Jangfeldt, Bengt, 1998. Hur Nyen blev Sankt Petersburg. Vattenstäder. Sankt Petersburg - 

      Stockholm. Skrifter utgivna av Riksarkivet 7.

Kivi, Aleksis, 1979. Sju bröder. Uddevalla: Bohusläningen.

Lönborg, Sven, 1902. Finnmarkerna i mellersta Skandinavien. Ymer 1902: 1, 3, 4.

Nesholen, Birger, 2001. Byggeskikk. I: Wedin, Maud (red.): Det skogsfinska kulturarvet. Falun:

      Finnbygdens förlag.

Nordenström, Magnus, 1923. (1769) Utkast till en beskrifning öfwer Stöde socken. Sundsvall:

      P. Ledins bokhandel.

Nordmann, Petrus, 1994(1888). Finnarne i Mellersta Sverige. Faksimilupplaga 1994. Malung:

      Dalaförlaget.

Pettersson, Susanne, 2002. Ourselves and others – a change of identity according to time and

      location. Centre-region-Periphery. Medieval Europé Basel 2002. Volume 2.

Runeberg, Johan Ludvig, 1919. Skrifter i urval 2. Berättande dikter och skrifter på prosa.

      Stockholm.

Talve, Ilmar, 1953. Drag ur finnbygdens näringsliv. I: Värmland förr och nu. Meddelanden

      från Värmlands fornminnes och museiförening. Årgång 51.

Talve, Ilmar, 1960. Bastu och torkhus i Nordeuropa. Nordiska Museets Handlingar: 53.

 Talve, Ilmar, 1961. Den Nordosteuropeiska rian. En etnologisk undersökning. Folklivs-

     studier VI. Helsingfors: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland.

Talve, Ilmar, 1977. Folkligt kosthåll i Finland. En översikt. Lund: Etnologiska institutionen.

Talve, Ilmar, 1986. Skogsfinnarna och Finlands folkkultur. I: Huovinen, Sulo (red.):

      Värmlandsfinnar. Om finnskogens historia och kultur. Stockholm: Kulturfonden för Sverige

      och Finland.

Talve, Ilmar, 1997. Finnish Folk Culture. Studia Fennica Ethnologica 4. Helsinki: Suomalaisen

      kirjallisuuden seura.

Tarkiainen, Kari, 1990. Finnarnas historia i Sverige. Inflyttarna från Finland under det

      gemensamma rikets tid. Nordiska museets Handlingar 109. Stockholm.

Welinder, Stig, 2003. Skogsfinnarna i den svenska maktstaten. Lokalhistoria, etnicitet och

      landskap. http:www.se/upload/Institurioner/HUM/Dokument/Skogsfinnar_v2004.pdf

Wedin, Maud (red.), 2001. Det skogsfinska kulturarvet. Falun: Finnbygdens förlag.

Wedin, Maud, 2004. Den skogsfinska kolonisationen i Alfta, Bollnäs och Hanebo.

       Falun: Finnbygdens förlag.

Östberg, Mats, 2001. De skogsfinska karaktärsbyggnaderna. I: Wedin, Maud (red.): Det skogs-

      finska kulturarvet. Falun: Finnbygdens förlag.

Källor

Edsbyns Museum: Urkunder till Ovanåkers sockens historia VI. Transumt ur Hälsinglands

      domböcker från 1600-talet.

Riksarkivet, Kammarkollegiearkivet, Södermanlands handlingar 1580:18. Extract öfver Nye

      Optagne Gårdar och Torp Uti Södermanland Ifrån Åhr 1580 till Anno 1586.

 

Noter[1] För relativt aktuell genomgång av skogsfinsk forskning, se Tarkiainen 1993 samt Bladh 1995.

[2] Benämningen rökugn avser alla ugnar eldstäder utan skorsten, oavsett konstruktion, och gäller således både för en bastuugn, en ugn i en rökstuga, ria eller kölna. Det större begreppet rökugnar (ugnar utan skorsten) kan delas in i två grupper, eftersom de är olika konstruerade: rösugnar och kappugnar. Rös-ugnar är uppbyggda av lösa, omurade stenar, så att ett otätt röse, ett värmehållande stenmagasin, bildas.

Ugnar som är byggda med murbruk med fast murade ugnsväggar och ett tätt murat ugnstak (en ugnskappa) kallas kappugnar. Ibland kan röset finnas kvar under den murade kappan.

[3] Detta gäller på landsbygden. Badbastur, avsedda för imbad, fanns under medeltiden och fram in i 1600-talet, men hörde främst till stadsmiljöerna tidigare. Badbastur, enbart avsedda för bad, kunde också förekomma vid prästgårdarna i norra Sverige, t ex vid Delsbo prästgård år 1699. Lönborg (1902:385) menar dock, att badbastur tidigare och vid tiden för den skogsfinska invandringen fanns ”i hvarje välordnad gård”. Talve antyder emellertid att sådana bastur användes vid tvagning, inte vid imbad (Talve 1960:459).

[4] Det finns även uppgifter om att torkbastun skulle ha används vid badning.

[5] Detta verkar vara vanligast här, men i Finland var de placerade längs samma långvägg som ugnen.

[6] I Näsbyn, Alfta sn, Hälsingland, finns två uppmätta rior på två angränsande svenskgårdar, den ena med en inskuren datering 1754.

[7] Exempel finns på att rökugnar nämns i tidiga bouppteckningar. Welinder 2003:96 omtalar en från 1697.

[8] De förvaras på Edsbyns Museum.

[9] Uppgifter från Kjell Söderlund, Bollnäs, och Maud Wedin, Falun. Alfta ting 3/2 1671.

[10] Extract öfver Nye Optagne Gårdar och Torp Uti Södermanland Ifrån Åhr 1580 till Anno 1586, Kammarkollegiearkivet Södermanlands handlingar 1580:18.

[11] Uppgift från Kjell Ekelöf, Norrdala, Bjuråker. Avskrifter ur Ljusdals Museums arkiv.

[12] T. ex. Gudbrandsson-Palms rannsakning med tillhörande geometriska avritningar och en rannsakning över skattlagda finntorp i Södra Hälsingland från 1727.

[13] Även tidiga husesyner kan vara detaljerade, som husesynen i Skålsjön, Alfta år 1711 (Wedin 2004:89).

[14] Nordiska museet innehar Nils Keylands material och Lars Bäckdals ”Elfdalsarkiv”. K. A. Segerstedts samlingar finns vid ATA, Stockholm, frågelistor finns vid ULMA (nu SOFI), Uppsala osv.

 

 

Summary

 

Description or looking backwards? Smoke-ovens in the literature on the Forest Finns

 

The Forest Finns, who settled in the Middle Scandinavian forest areas in the 17th century, brought three particular buildings with them: the dwelling house with a smoke-oven, the kiln for drying cereals and the sauna. All three were equipped with smoke-ovens. They are described in the literature about the Forest Finns as being efficient from different aspects. Descriptions of how they were constructed, how they worked and were used during the earliest settlement time are, however, almost non-existent.

      What do we really know about smoke-oven buildings during the 17th Century, what do we think we know and how much is simply looking backwards? To find answers to these questions, some of the literature about the Forest Finns and some historical records, have been investigated, particularly with respect to buildings and smoke-oven technology. The sources are from different times and with specific contexts and intentions. The oldest information about dwelling houses with smoke-ovens is found in court rolls, but the few details found there are insufficient to form an opinion on function and construction. Not until the mid 18th century is it possible to find detailed descriptions of the buildings from prescribed house and fireplace inspections. The information in the descriptions found in the plentiful literature about the Forest Finns comes mainly from a later stage in the history of their settlements. This means that the oven constructions and the patterns of housekeeping connected with the use of the ovens could have changed. Much of the descriptive literature is thus a backwards projection and contributes to false myths about the lives of the Forest Finns.

      With the help of archaeology the questions can be illuminated with alternative questions which give complementary answers. Archaeological data from 17th century Forest Finns settlements is slowly emerging, but there is not yet data to contribute to the debate. The work is in progress in a few places in the South Norrland, at excavations in Råssjö, Borgsjö parish, Medelpad and in Grannäs in Alfta parish, Hälsingland.